دسته: نقاشی کودکان

رودخانه - رنگ روغن - نسرین میربستگان

گالری آثار نقاشی آبان ماه ۹۲

بر روی بوم زندگی ، هرچه میخواهی بکش زیبا و زشتش پای توست تقدیر را باور نکن

تصویر اگر زیبا نبود نقاش خوبی نیستی از نو دوباره رسم کن ، تصویر را باور نکن