برچسب: آبرنگ

رودخانه - رنگ روغن - نسرین میربستگان

گالری آثار نقاشی آبان ماه ۹۲

بر روی بوم زندگی ، هرچه میخواهی بکش زیبا و زشتش پای توست تقدیر را باور نکن

تصویر اگر زیبا نبود نقاش خوبی نیستی از نو دوباره رسم کن ، تصویر را باور نکن

بنفشه ها

گالری آثار آبرنگ خانم نجمه بذرافشان

تکنیک های نقاشی آبرنگ

” آبرنگ” نام تکنیکی در نقاشی است. در این شیوه ی نقاشی همنشینی آب و رنگدانه ای حلال در آب، به خلق اثر کمک می کند. واژه آبرنگ در اصل به انواع مدادرنگی قابل حل در آب گفته می شود.